ประกาศผลผู้ชนะการประกวดข้อเขียนวิธีการประหยัดพลังงาน

 • รายชื่อผู้ชนะการประกวดข้อเขียนฯ จำนวน 50 ท่าน
  ได้รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ และสถานศึกษาที่ระบุชื่อจะได้รับ LEONICS UPS

  ชื่อ-สกุลผู้ส่งข้อเขียน สถานศึกษาที่ต้องการมอบ UPS UPS ที่ได้รับ
  รุ่น จำนวน
  ด.ญ. จินดาภัทร สินธวัชต์ โรงเรียนเซนต์เมรี อุดรธานี ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายเนมินทร์ สุขเสน โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. ไปรยา ชินะกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายวทัญญู บุตรศรี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. นิชนันท์ ยนต์วิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. ชนม์นิภา นิลุบล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายอาชวีร์ น้อยเศรษฐี โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  ด.ช. ชานินท์ รัชชุศิริ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. สุทธิกานต์ ชิงช่วง โรงเรียนวัดไผ่ดำ สิงห์บุรี ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. สร้อยทิพย์ จิตรเที่ยง โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง ACURA 1050 1 เครื่อง
  ด.ญ. กฤตพร ตรงนำชัย โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. ศิริรักษ์ สุดสงวน โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. เครือวัลย์ เตชะวัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ACURA 1050 1 เครื่อง
  นางวนิดา นัยจิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายพิษณุ สำลี โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล พังงา ACURA 1050 1 เครื่อง
  ด.ญ. นฤมล พรหมเจริญ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  ด.ญ. สรินาถ เลิศศรี โรงเรียนบ้านโนนเลียง อุบลราชธานี ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายโกวิทย์ แสงชนะ โรงเรียนบ้านกุดตาลาด ชัยภูมิ ACURA 1050 1 เครื่อง
  นางกฤษณา วิริยะสมบัติ โรงเรียนคูเต่าวิทยา สงขลา ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายฟีกรี สาเมาะ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ยะลา ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. วิลดา ครึกครื้นจิตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. ชุติมา บุญมา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก ACURA 1050 1 เครื่อง
  สณ. กฤษณะ แวดอุดม โรงเรียนมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2 สิงห์บุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. สินีนาท สวัสดิ์พน โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย์ ACURA 1050 1 เครื่อง
  คุณศิรณัฐ นิตยาพร โรงเรียนร่มฉัตรบริรักษ์ กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. สุจินดา คงแย้ม โรงเรียนบ้านเขานาโน สุราษฎร์ธานี ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายอรรถพล ศรีสุขเกษม โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  นางสุนทรี มั่นพรม โรงเรียนประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา ACURA 1050 1 เครื่อง
  ด.ญ. วราภรณ์ นัยจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. สมศิริ ชมจินดา ศูนย์วัฒนธรรม ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. คมคาย ย่าระพี โรงเรียนวัดสะพานคง ลพบุรี ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายชัยวัฒน์ ธีรศักดิ์วรกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 ฉะเชิงเทรา ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายฉัตรทอง ประสมทอง โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร ACURA 1050 1 เครื่อง
  นางน้ำทิพย์ หมื่นวณิชกูล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายธีระยุทธ นพกุลสถิต โรงเรียนกลาโหมอุทิศ นนทบุรี
  OA 1 500 1 เครื่อง
  นายนวัตกรณ์ พลหาร โรงเรียนลานสักวิทยา อุทัยธานี ACURA 1050 1 เครื่อง
  รตท. รัฐศาสตร์ ดียิ่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านบ่อชะอม จันทบุรี ACURA 1050 1 เครื่อง
  OA 1 500 1 เครื่อง
  นายทองพูน แก้วทอง โรงเรียนวัดพเนินพลู ราชบุรี ACURA 1050 1 เครื่อง
  นางบัวพิศ ภักดีวุฒิ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายธีรวัชร์ ภูมี โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ปราจีนบุรี ACURA 1050 1 เครื่อง
  ด.ญ. วรรวี เกรียงโกมล โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายชัยณรงค์ มูลสาร โรงเรียนบ้านท่าค้อ ร้อยเอ็ด ACURA 1050 1 เครื่อง
  นางนภาพร สีดอกบวบ โรงเรียนสาธิตมัธยมราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ปทุมธานี ACURA 1050 1 เครื่อง
  OA 1 500 1 เครื่อง
  นางสุริยา มิ่งขวัญ โรงเรียนทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  นายสาธิต พุ่มโพธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. ชนันเนตร เจตะวัฒนะ โรงเรียนป่ายุบใน ระยอง ACURA 1050 1 เครื่อง
  OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. สุพัชริดา ปะนะภูเต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ACURA 1050 1 เครื่อง
  นางทวิรัตน์ พุ่มโพธิ์ โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สมุทรปราการ ACURA 1050 1 เครื่อง
  OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. พัชญา โล่ห์ปิติ โรงเรียนวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายชำนาญ ทานผดุง โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง อำนาจเจริญ OA 1 500 1 เครื่อง


 • รายชื่อผู้ส่งข้อเขียนฯ เข้าประกวด
  ได้รับของที่ระลึกจากลีโอนิคส์ และสถานศึกษาที่ระบุชื่อจะได้รับLEONICS UPS

  ชื่อ-สกุลผู้ส่งข้อเขียน สถานศึกษาที่ต้องการมอบ UPS UPS ที่ได้รับ
  รุ่น จำนวน
  ด.ช. หัฐปกรณ์ สุขเสน โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายคมสัน ศรีรัตนประทีป โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. ณพวีณา ฤกษ์ปรีดาพงษ์ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. ตวงพร เจษฎาพรชัย โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายไฉน นามมุงคุณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ สิงห์บุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. อุไร คำภาแก้ว โรงเรียนวัดไผ่ดำ สิงห์บุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. รัตติยา จิตรเที่ยง โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. เรวดี เลี่ยมอ๋อ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร กรุงเทพฯ ACURA 1050 1 เครื่อง
  น.ส. มนัญญา น่วมกระสิน โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. ระวีวรรณ นัยจิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา OA 1 500 1 เครื่อง
  นายเกรียงไกร บุญรอดรักษ์ โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล พังงา OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. กนกภรณ์ ชูวณิชชานนท์ โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล พังงา OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ช. พงษ์นรินทร์ วงษ์ยี่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. ประภัฒพร ศรีโรจน์ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. รัชดาภรณ์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนเลียง อุบลราชธานี OA 1 500 1 เครื่อง
  นายประวิทย์ ศรีสาน โรงเรียนบ้านกุดตาลาด ชัยภูมิ OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. ปราณี คำสองสี โรงเรียนคูเต่าวิทยา สงขลา OA 1 500 1 เครื่อง
  นายธีรยุทธ เล็กเกลี้ยง โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ยะลา OA 1 500 1 เครื่อง
  นายณัฐวุฒิ ดีศรีศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ช. วันชัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. เบญจวรรณ พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สุพรรณบุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. นิชาภัทร เกตุคง โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สุพรรณบุรี OA 1 500 2 เครื่อง
  ด.ช. ภณาวัฒน์ ยอดคำลือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ช. ชัยสวัสดิ์ เวชสาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. สุวนันท์ วงษ์เนียม โรงเรียนบ้านทะเลบก สุพรรณบุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ช. กฤษฎา การก่ำ โรงเรียนบ้านทะเลบก สุพรรณบุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  นายอนุพงษ์ ปาจะกัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก OA 1 500 1 เครื่อง
  นายภาณุพันธ์ ญาติดุสดี โรงเรียนวัดนาคกลาง กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ช. ธนภัทร รัตนอุดม โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. ปาริฉัตร จิรเจิดนภา โรงเรียนสมิตสันต์ กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ช. ธนดล องค์ธนาวัฒน์ โรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. สุทินี เวชวิทย์วรากุล โรงเรียนดาราทร กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ช. ชัยพัฒน์ บัวเสริมสวรงค์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. ปราณี พงษ์สูงเนิน วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ชลบุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. ปัณฑารีย์ วิชัยประเสริฐกุล โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  นายสุนทร หอมหวน โรงเรียนตระการพืชผล อุบลราชธานี OA 1 500 1 เครื่อง
  นายภัทรศักดิ์ งามถิ่น วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กาญจนบุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  นายเสมียน ประเสริฐสังข์ โรงเรียนหนองแคนวิทยา กาฬสินธุ์ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายรัฐศาสตร์ ดียิ่ง โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สุรินทร์ OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. สงกรานต์ ขันทองนาค โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
  OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. ชุดา แซ่ด่าน โรงเรียนพณิชยการบางอ้อ กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายวรกต ภูมิสุราษฎร์ โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง อุดรธานี OA 1 500 1 เครื่อง
  นางสุวรรณี ธีรสุขประเสริฐ โรงเรียนอู่ทิพย์ สมุทรปราการ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายพีรพัฒน์ สิงห์ชู โรงเรียนบ้านช่องหาร ตรัง OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ช. ธนโชติ ชังม่วง โรงเรียนวัดสะตือ พระนครศรีอยุธยา OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. ยุพา พิมพา โรงเรียนศิลปวัฒนา กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายเอกชัย จิรพา โรงเรียนศิลปวัฒนา กรุงเทพฯ OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. พัชรินทร์ ลิ่มกุล โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ แม่ฮ่องสอน OA 1 500 1 เครื่อง
  ด.ญ. สุภิตา จันทร์ยุคันโท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปทุมธานี OA 1 500 1 เครื่อง
  นายทวน ดุนขุนทด โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เพชรบูรณ์ OA 1 500 1 เครื่อง
  นางวิลัยวรรณ์ สิงหะ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนราษฎร์ สระบุรี OA 1 500 1 เครื่อง
  นายพงศ์ชัย ไชยราช โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา เชียงราย OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. เกวลี แสงชนะ โรงเรียนบ้านชวนวิทยาคม ชัยภูมิ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายพงษกร แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สกลนคร OA 1 500 1 เครื่อง
  น.ส. มลสิริ บาลสุข โรงเรียนวัดมงคลถาวร แพร่ OA 1 500 1 เครื่อง
  นายสมหมาย จุกลาง โรงเรียนบ้านนากั้ง หนองคาย OA 1 500 1 เครื่อง
  นายวิทยา นาสุข โรงเรียนกู่กาสิงห์ ร้อยเอ็ด OA 1 500 1 เครื่อง
  นายสมเกียรติ สุทธิ โรงเรียนบ้านมาบแกประชานุกูล นครสวรรค์ OA 1 500 1 เครื่อง