ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 1
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
 
หน้า      
 
ชื่อผลงาน หน้ากากกรองฝุ่น
  เจ้าของผลงาน คุณเจษฏา วังพรม
คุณอภิชาติ สุโขทัย
คุณสุพิศ ปานทอง
  อายุ 18 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสระแก้ว

ชื่อผลงาน ตามแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณจตุรงค์ เล็กเงาดี (ทีม)
  อายุ 20 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อผลงาน กล่องเย็นบรรจุยา
  เจ้าของผลงาน คุณภราดร ละออสุวรรณ
  อายุ 21 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงาน ถาดน้ำเลี้ยง
  เจ้าของผลงาน คุณแสนเงิน วงศิริพานิช
  อายุ 23 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผลงาน เกมส์ Help me please II
  เจ้าของผลงาน คุณธัญญะ คณาพงศ์
  อายุ 21 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน ราวตากผ้าคอนโด
  เจ้าของผลงาน คุณทศพล อาจนนท์ลา
  อายุ 21 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงาน เครื่องไล่แมลงวัน
  เจ้าของผลงาน คุณธวัชชัย ศุกรนันท์
  อายุ 20 ปี
  สถานศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร

ชื่อผลงาน หมวกกันน๊อคไฮเทค
  เจ้าของผลงาน คุณเชษฏ์ พจนายน (ทีม)
  อายุ 20 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อผลงาน เครื่องควบคุมระบบน้ำหยด
  เจ้าของผลงาน คุณวรการ อิ่มสมบัติ
  อายุ 23 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน หน้ากากป้องกันมลพิษ
  เจ้าของผลงาน คุณสุทธิ ภาณุโสภา (ทีม)
  อายุ 20 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
หน้า