ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 1
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
 
หน้า      
 
ชื่อผลงาน Coin Finder Solar Robot
  เจ้าของผลงาน คุณอัธยา ประสิทธิพรม
  อายุ 21 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน ที่บังแดดรถยนต์
  เจ้าของผลงาน คุณสุวลิต ชูปรีชา
  อายุ 17 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส

ชื่อผลงาน รถเก็บลูกเทนนิส
  เจ้าของผลงาน คุณมุขพล วัฒนะเจริญ
  อายุ 19 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน เครื่องเป่าฟองสบู่
  เจ้าของผลงาน คุณวงศกร พรหมสุวรรณ
  อายุ 19 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหานคร

ชื่อผลงาน เครื่องกรองอากาศแรงดันสูงในรถยนต์
  เจ้าของผลงาน คุณวิฑูรย์ เจริญวานิช (ทีม)
  อายุ 20 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อผลงาน Oxy-Duck
  เจ้าของผลงาน คุณอรพิน อนุรักษ์แดนไทย
คุณธีรวุฒิ ขวัญเมือง
  อายุ 20 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน เครื่องเก็บพลังงานขนาดย่อม
  เจ้าของผลงาน คุุณกรวิทย์ กระจ่างพันธ์
  อายุ 21 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อผลงาน

อากาศจากแสงแดด

  เจ้าของผลงาน คุณธีระยุทธ์ สุขพูนผล (ทีม)
  อายุ 20 ปี
  สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

 
ชื่อผลงาน ไฟเหลืองกระพริบ
  เจ้าของผลงาน คุณนิมิต บุญโยดม (ทีม)
  อายุ 20 ปี
  สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

 
 
หน้า