ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานครั้งที่ 2
ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
 
หน้า      
 
ชื่อผลงาน โทรศัพท์สาธารณะชนิดไร้สายใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณณัฐวุฒิ พานิชเจริญ
  อายุ 38 ปี
  การศึกษา/อาชีพ -

ชื่อผลงาน ระบบระบายความร้อนภายในห้องโดยสารรถยนต์ขณะจอด
  เจ้าของผลงาน คุณบุรินทร์ อธิคมรังสฤษฏ์
  อายุ 31 ปี
  การศึกษา/อาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงาน เครื่องปลูกผักไร้ดินปลอดสารพิษ
  เจ้าของผลงาน คุณปัญญาวุฒิ เจียมประเสริฐ (ทีม 3 คน)
  อายุ 20 ปี
  การศึกษา/อาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อผลงาน หลอดไฟล่อแมลง
  เจ้าของผลงาน คุณปิยวัชร ประมวลรัตน์
  อายุ 25 ปี
  การศึกษา/อาชีพ -

ชื่อผลงาน เครื่องผลิตน้ำจืด (จากน้ำทะเล) พลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณพงษ์ปวุฒิ อ่อนแก้ว
  อายุ 19 ปี
  การศึกษา/อาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ชื่อผลงาน Solar Windy Counter
  เจ้าของผลงาน คุณพุฒิพร ชัฏไพศาล
  อายุ 18 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน มู่ลี่ปรับแสงอัตโนมัติ
  เจ้าของผลงาน คุณพูนศักดิ์ กาญจนวิสุทธิ์
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อผลงาน ระบบเฝ้าระวังอุทกภัยและไฟไหม้ป่า
  เจ้าของผลงาน ร.ต. พิมาน วัชโรบล
  อายุ 23 ปี
  การศึกษา/อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ชื่อผลงาน Solar Cool
  เจ้าของผลงาน คุณสธน กิตยาภรณ์
  อายุ 20 ปี
  การศึกษา/อาชีพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงาน กริ่งประตูพูดได้
  เจ้าของผลงาน คุณสุพัฒน์ ทัพเพ็ชร
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

 
หน้า