ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 2
ประเภทนักเรียน
 
 
 
  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  
  ชื่อผลงาน เครื่องสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณณัฐวุฒิ สุขโสมนัส
  อายุ -
  สถานศึกษา โรงเรียนโพธิสัมพันธ์วิทยาคาร

  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 
  ชื่อผลงาน เครื่องจับแมลงวัน
  เจ้าของผลงาน คุณภัทรีญา สาธิตภัทร
  อายุ 15 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา

  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3  
  ชื่อผลงาน Motor Sprayer
  เจ้าของผลงาน คุณภาสกร ป้อมเสมา
  อายุ 18 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  รางวัลชมเชย  
  ชื่อผลงาน แผงโฆษณาโซลาร์เซลล์
  เจ้าของผลงาน คุณชุตินันท์ คมกริส
  อายุ 15 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา

  รางวัลชมเชย  
  ชื่อผลงาน โซลาร์น้อยช่วยนับ
  เจ้าของผลงาน คุณณัฐทยา อัตเศรณีย์
  อายุ 12 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา

ชื่อผลงาน Solar น้อยกล่อมน้อง
  เจ้าของผลงาน คุณจิรารัตน์ เอี่ยมเจริญยิ่ง
  อายุ 15 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา

ชื่อผลงาน เครื่องดักฝุ่น
  เจ้าของผลงาน คุณณิชาภัทร แจ้งอรุณ
  อายุ 12 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์

ชื่อผลงาน มุ้งลวดพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณธนัท ตรีรัตนกุลวงศ์
  อายุ -
  สถานศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

ชื่อผลงาน ถังขยะท่ามกลางเสียงเพลง
  เจ้าของผลงาน คุณธิดา แสงทอง
  อายุ 15 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา

ชื่อผลงาน น้ำพุบำบัดน้ำเสีย
  เจ้าของผลงาน คุณประภัสสร นามวงศ์ (ทีม 4 คน)
  อายุ 17 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ชื่อผลงาน เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
  เจ้าของผลงาน คุณปิยเมษฐ์ วสุนทรพิชัยกุล
  อายุ -
  สถานศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

ชื่อผลงาน ร่มคลายร้อน
  เจ้าของผลงาน คุณศรัณยา เมฆราตรี
  อายุ -
  สถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา

ชื่อผลงาน ตู้ไปรษณีย์เสียงเพลง
  เจ้าของผลงาน คุณสุภัค งามสม
  อายุ 16 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา