ประกาศ ผลการตัดสินผลงาน
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานครั้งที่ 3
ประเภททั่วไป - ระดับนักเรียน
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ชื่อผลงาน เครื่องกรอไหมพลังงานแสงอาทิตย์
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน น.ส. ธิดารัตน์ จันทรปรีดา
น.ส. ศริประภา สุรพิพิธ
น.ส. เพียงพิมพ์ สิงหเนตร
น.ส. เพ็ญพัชร สุนทรารักษ์
  อายุ -
  สถานศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
  ชื่อผลงาน เครื่องเขย่าแผ่นปริ้น High tech
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน นายมาโนช แซ่หว่อง
นายอภิชล สุวรรณบุญโณ
นายศักดิ์วรา วรานุศิษฎ์
  อายุ 18 ปี
  สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
  ชื่อผลงาน แสงอาทิตย์พิชิตความสกปรก
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน ด.ช. ชนะภัย ชวดชุม
  อายุ 11 ปี
  สถานศึกษา ร.ร สุเหร่าบางมะเขือ กทม.
 รางวัลชมเชย
  ชื่อผลงาน Solar Ventilator เครื่องระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน ด.ช. วรากร พานิชเจริญ
ด.ญ. ณัฐนรี สุขสอน
  อายุ 11 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนมัธโนทัย จ.ตาก
     
 รางวัลชมเชย
  ชื่อผลงาน เครื่องระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน ด.ญ. กรกมล มีบุตรภักดี
  อายุ 9 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนวาสุเทวี กทม.

 ชมผลงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ >>
ประเภททั่วไป - ระดับนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ชื่อผลงาน ถังแยกขยะอิเล็คทรอนิคส์ (Bin plus One)
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน นายกฤษณะ มโนคติธรรม
นายปิยะพงศ์ สุขบัวทอง
น.ส. ทิพย์วัลย์ อภิวัฒน์อุดมคุณ
  อายุ 21 ปี
  การศึกษา/อาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
  ชื่อผลงาน เครื่องติดตามดวงอาทิตย์ด้วย LED SENSOR
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณไพรัช มีบุตรภักดี
  อายุ 41 ปี
  การศึกษา/อาชีพ นักวิจัย
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
  ชื่อผลงาน เครื่องตากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบหมุน
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณกิตติภพ ปานคณินทร์
  อายุ 53 ปี
  การศึกษา/อาชีพ อาจารย์ประจำแผนกอิเล็คทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

 ชมผลงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ >>
ประเภท Professional
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ชื่อผลงาน ระบบชักน้ำแปรผันกำลัง (Variable Power Water Lift)
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณพงศ์สุรฉัฐ อักษรศรี
คุณธนัตถ์ ศรีสุขสันต์
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ พนักงานบริษัท
 รางวัลชมเชย
  ชื่อผลงาน เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานไฟฟ้าและความร้อนเป็นแหล่งพลังงาน
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณอำนาจ ฉิมทวี
  อายุ 24 ปี
  การศึกษา/อาชีพ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รางวัลชมเชย
  ชื่อผลงาน ระบบจัดเก็บและเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณทินกร หมื่นคง
คุณสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ -

 ชมผลงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ >>
บนสุด 
ผลงานที่ได้รับรางวัล โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป