ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 3
ประเภททั่วไป - ระดับนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ชื่อผลงาน ถังแยกขยะอิเล็คทรอนิคส์ (Bin plus One)
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน นายกฤษณะ มโนคติธรรม
นายปิยะพงศ์ สุขบัวทอง
น.ส. ทิพย์วัลย์ อภิวัฒน์อุดมคุณ
  อายุ 21 ปี
  การศึกษา/อาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
  ชื่อผลงาน เครื่องติดตามดวงอาทิตย์ด้วย LED SENSOR
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณไพรัช มีบุตรภักดี
  อายุ 41 ปี
  การศึกษา/อาชีพ นักวิจัย
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
  ชื่อผลงาน เครื่องตากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบหมุน
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณกิตติภพ ปานคณินทร์
  อายุ 53 ปี
  การศึกษา/อาชีพ อาจารย์ประจำแผนกอิเล็คทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  ชื่อผลงาน เครื่องแยกเปลือกและกะเทาะเปลือกถั่วลิสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณบดินทร์ ใจหงอก
คุณนริศ แสงมณี
  อายุ 20 ปี
  การศึกษา/อาชีพ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ
  ชื่อผลงาน แบบจำลองเครื่องเตือนคนข้ามถนนด้วยเสียง
  เจ้าของผลงาน คุณกัมปนาท ปาวิน
คุณการุณย์ กาญจนา
  อายุ 19 ปี
  การศึกษา/อาชีพ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ
  ชื่อผลงาน เครื่องจับเวลาการแข่งขันกรีฑาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณชาคริต คำเรือ
คุณณัฐวุฒิ วิริยะ
  อายุ 19 ปี
  การศึกษา/อาชีพ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ
  ชื่อผลงาน เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์และบำบัดน้ำเสีย
  เจ้าของผลงาน คุณสราวุธ นาทองทิพย์
คุณสุรชัย บุญเรือง
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ชื่อผลงาน แผงจราจรสำหรับเตือนงานซ่อมบำรุงถนน
  เจ้าของผลงาน คุณสิทธิชัย จีนะวงษ์
คุณธีรดิษฐิ์ นิมิตรดี
คุณสุทิน ผ่านแดนดอย
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ชื่อผลงาน ระบบป้องกันภัยรถมอเตอร์ไซด์ขั้นสูง
  เจ้าของผลงาน คุณวัฒนพงษ์ สุวรรณเนาว์
คุณศุภกร แสงวงศ์รัศมี
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์
  ชื่อผลงาน Solar Rainy
  เจ้าของผลงาน คุณพุฒิพร ชัฎศาล
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ชื่อผลงาน จุกเหล้าพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณพิพัฒน์ คงทอง
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ -
  ชื่อผลงาน เครื่องช่วยข้ามถนนสำหรับผู้พิการทางสายตา
  เจ้าของผลงาน คุณจักรเทพ ตี้กุล
  อายุ 20 ปี
  การศึกษา/อาชีพ วิศวกรรมศาสตร์ปี 4 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ชื่อผลงาน โทรศัพท์หยอดเหรียญแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณบุญส่ง กองกิจโรจน์
  อายุ 19 ปี
  การศึกษา/อาชีพ -
  ชื่อผลงาน เครื่องแจ้งเตือนรถไฟผ่านถนนพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณไพรัช มีบุตรภักดี
  อายุ 41 ปี
  การศึกษา/อาชีพ นักวิจัย
  ชื่อผลงาน เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
  เจ้าของผลงาน คุณวิจิตร ศิริพิศ
คุณศุภกาญจน์ สายทอง
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ ปี 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
  ชื่อผลงาน ลิฟท์ยกของพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบติดตามดวงอาทิตย์)
  เจ้าของผลงาน คุณวิชาญ อุดมผล
คุณอำนาจ เครือคุณ
คุณวีรวัฒน์ พูนสินทรัพท์
คุณยุทธชัย คงเสถียร
คุณเอกนิษฐ์ เชื้อจันอัด
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
บนสุด 
ผลงานที่ได้รับรางวัล โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป