LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน >เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า > APOLLO GWT-300

 

Solar Inverter, Solar Grid Tie Inverter - Apollo GWT-300, Grid connected inverter for wind turbine
Solar Inverter, Solar Grid Tie Inverter - Apollo GWT-300, Grid connected inverter for wind turbine

APOLLO GWT-300

Grid connected Inverter for
Wind Turbine

Recommend to use with
wind turbine controller -
APOLLO WTC-300 series)

โบว์ชัวร์   สนใจสินค้า  
APOLLO GWT-300 series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่งสำหรับกังหันลม (Grid connected Inverter หรือ Grid Tie Inverter) ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet Generator) ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยกังหันลม โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากเครื่องควบคุมการทำงานของกังหันลม (APOLLO WTC-300 series) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และจ่ายไปยังระบบสายส่งการไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่งนี้มีระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ทำให้สามารถดึงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากกังหันลมได้สูงสุด และได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน AS-4777 และ IEEE 929-2000 เพื่อป้องกันปัญหา Islanding ทั้งแบบ Active และ Passive เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเหมาะสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง (Grid connected Solar Power System หรือ Solar Grid Tie System) เพื่อใช้ร่วมกับกังหันลม
คุณสมบัติ
  • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
  • มีระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) สำหรับกังหันลม
  • มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณ THD ต่ำและ- Low current THD and unity power factor
  • เก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าย้อนหลังได้ 180 วัน
  • เปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อกังหันลมทำงานและหยุด
  • หน้าจอแสดงผล LCD
  • ประสิทธิภาพสูงกว่า 91%
  • มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณต่ำมาก (< 4%)
  • มีระบบ Galvanic Isolated ป้องกันปัญหาที่เกิดจาก DC Bus และสายส่งการไฟฟ้า
  • เปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อกังหันลมทำงานและหยุด
  • ออกแบบตามมาตรฐาน IEEE 929-2000 และ AS-4777
 

สินค้ามีเ่กี่ยวข้อง

Wind turbine controller

 »  Apollo WTC-300 Wind Turbine Controller

Amorphous silicon PV module

 »  Kaneka Amorphous Silicon PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า