LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าหลัก >ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน > เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า > APOLLO MTP-410

 

Hybrid Inverter, Hybrid Power Inverter - Apollo MTP-410, Three Phase Bidirectional Dual Mode Hybrid Inverter

APOLLO MTP- 410

Three-phase Bidirectional Dual Mode Hybrid Inverter for Mini-grid System

โบว์ชัวร์   สนใจสินค้า  
APOLLO MTP-410 series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดผสมผสาน แบบสองทิศทาง (Three-phase Bidirectional Dual Mode Hybrid Inverter) ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบเครือข่ายขนาดเล็ก (Mini-grid System) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดผสมผสานนี้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล, ชุดแบตเตอรี่และระบบประจุแบตเตอรี่ภายนอก (External Charge Controller) ด้วยการควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ทำให้มีสมรรถนะการทำงานสูง สามารถควบคุมและตรวจสอบระบบทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งจ่ายพลังงานไฟฟ้าขาออกเป็นแบบ Sine Wave
•
มีระบบหม้อแปลงเอาท์พุตแบบ Isolation
•
ประสิทธิภาพสูงกว่า 94%
•

มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณต่ำมาก (< 4%)

•
ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Automatic/Manual
•

เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบสองทิศทาง (Bidirectional Dual Mode Inverter) ที่แบ่งการควบคุมออกเป็น 2 ส่วน โดยได้รับการออกแบบให้ทำงานได้ 2 โหมดดังนี้ VCVSI - Voltage Control Voltage Source Inverter และ CCVSI - Current Control Voltage Source Inverter

•

สามารถใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ ได้ ทั้งแบบรต่อเข้ากับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากกังหันลมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

 • 
แยก DC Bus สำหรับการประจุกระแสไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ 
•
ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานทดแทน (ไฟฟ้ากระแสตรง) และทำการประจุกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลน้อยที่สุด
•
ปรับสภาพแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Automatic battery equalization) ตั้งเวลาก่อนได้ 14 วันหรือ 30 วัน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
•
ใช้ System Command Unit (SCU) ในการตั้งตารางเวลาล่วงหน้าเพื่อทำการควบคุมแหล่งพลังงานเสริม เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบผลิตไฟฟ้าแบบเครือข่ายขนาดเล็ก (Mini-grid System) (อุปกรณ์เสริม)

 

Releated Products

Solar charge controller

 »  Solarcon SCP Solar Charge Controller

MPPT charge controller

 »  Solarcon SCM Solar Charge Controller

MPPT charge controller

 »  Solarcon SCB Solar Charge Controller

Amorphous silicon PV module

 »  Kaneka Amorphous Silicon PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า