LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน > เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า > APOLLO SGP-210

 

Solar Inverter, Off-grid Inverter - Apollo SGP-210, Bidirectional Inverter for Solar Backup System

APOLLO SGP-210

Bidirectional Inverter for Solar Backup System

โบว์ชัวร์   สนใจสินค้า  
APOLLO SGP-210 series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบสองทิศทาง ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Bidirectional Inverter) ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับระบบไฟสำรองพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Backup System) ที่ให้พลังงานไฟฟ้าขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยสามารถใช้งานร่วมกันระหว่างระบบสายส่งการไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลหรือชุดแบตเตอรี่ และระบบประจุแบตเตอรี่ภายนอก (External Charger) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลัก โดยระบบประจุแบตเตอรี่ภายนอกประกอบด้วยชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Array) พร้อมเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charge Controller), ชุดกังหันลม (Wind Turbine) พร้อมชุดควบคุมการประจุแบตเตอรี่, ชุด Pico Hydrogenerator พร้อมชุดควบคุมหรือชุดประจุแบตเตอรี่อื่นๆ ฯลฯ ในสภาวะปกติ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายพลังงานจากชุดแบตเตอรี่ของระบบประจุแบตเตอรี่ภายนอกจนกระทั่งแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ จึงเปลี่ยนแหล่งพลังงานเป็นระบบสายส่งการไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระนี้ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ทำให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าขาออกเป็น Pure Sine Wave ที่มีความเพี้ยนฮาร์มอนิกต่ำและสามารถแจ้งสถานะการทำงานของเครื่องด้วยสัญญาณไฟ LED
  • กำลังไฟฟ้าขาออก (Output Power) 400 VA – 3.5 kVA
  • ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง, ไฟฟ้าลัดวงจรและอุณหภูมิสูงเกิน
  • หยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ เพื่อไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
  • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล, ชุดแบตเตอรี่และระบบประจุแบตเตอรี่ภายนอกได้
  • พัดลมระบายอากาศพร้อมด้วยตัวควบคุมความเร็ว
  • ตรวจสอบสถานะและข้อมูลทางไฟฟ้าได้โดยการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Solar charge controller

 »  Solarcon SCP Solar Charge Controller

Amorphous silicon PV module

 »  Kaneka Amorphous Silicon PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า