LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)


 

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน > เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า > FRONIUS IG 15-60 (HV)

 

Solar Inverter, Solar Grid Tie Inverter
Solar Inverter, Solar Grid Tie Inverter

FRONIUS IG 15-60 (HV)

PV Inverter

โบว์ชัวร์   สนใจสินค้า  
FRONIUS IG series เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่ง (Grid connected Inverter หรือ Grid Tie Inverter) ที่มีขนาดกะทัดรัด พร้อมด้วยความแข็งแรง ใช้งานง่ายและน่าเชื่อถือสูง เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้านี้สามารถทำงานร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV System) ที่มีขนาดและโครงสร้างแบบต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และยังได้ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไว้ด้วย เช่น ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อันชาญฉลาดและหม้อแปลงสำหรับความถี่สูงเพื่อให้สามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกชนิดได้สูงสุด
  • มีความน่าเชื่อถือสูงสุด
  • ด้วยเทคโนโลยีหม้อแปลงสำหรับความถี่สูง (High Frequency Transformer) ให้พลังงานไฟฟ้าขาออกสูงสุดด้วย
    ขนาดของเครื่องที่เล็กที่สุด
  • จากการใช้ Module-Manager™ อันชาญฉลาด ทำให้มีประสิทธิผลมากที่สุด (ได้พลังงานไฟฟ้าขาออกจากทุก
     แผงเซลล์แสงอาทิตย์มากที่สุด)
  • The MIX™ Concept เพิ่มการผลิตพลังงานเมื่อมีการทำงานแบบไม่เต็มกำลัง (Part-load)
  • FRONIUS IG DatCom เป็นส่วนเสริมที่ทำให้เห็นภาพข้อมูลได้ชัดเจน ตรวจสอบได้ง่ายและน่าเชื่อถือ
  • มีหน้าจอ LCD แสดงผลตรวจสอบการทำงานของระบบทั้งหมด

MIX™, ซึ่งเป็นความคิดอันเป็นจุดเปลี่ยนของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าครั้งสำคัญนั่นคือ ความก้าวหน้าในการพัฒนาการทำงานแบบ Master-slave (MS) เพื่อให้ผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเมื่อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ามีการทำงานแบบไม่เต็มกำลัง (Part-load) โดยสภาวะนี้เกิดจากความเข้มแสงต่ำ เช่น เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกและเวลาที่มีเมฆหมอก เป็นต้น

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Solar grid tie inverter

 »  Apollo G-300 Grid connected Inverter

Amorphous silicon PV module

 »  Kaneka Amorphous Silicon PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า