LEONICS - Advanced Power Technology Renewable energy products, Energy conservation products, Power quality product, Solar PV system, Solar thermal system, Energy saving system
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับลีโอนิคส์ ติดต่อเรา แผนผังไซต์
สินค้า ระบบ บริการ ส่วนสนับสนุน ดาวน์โหลด สนใจสินค้า

 
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
» เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
» เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า
» แผงเซลล์แสงอาทิตย์
» ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump)
» ระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracking)
 

เครื่องวัด I-V แผงเซลล์แสงอาทิตย์(I-V Checker)

  หัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
 

ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืน(Absorption Heat Pump)

  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง
» หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ(Pneumatic Tube System)

ระบบอนุรักษ์พลังงาน
  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
» แบบผสมผสานขนาดใหญ่
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่
» ชนิดติดตั้งอิสระ
» ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง
» สำหรับบ้านพักอาศัย
» ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
» ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์
» ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย
» ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์
แบบประหยัด
» ระบบประหยัดพลังงาน
» ระบบพลังงานทดแทนออกแบบ
ตามความต้องการ
 
ค้นหา
จากชื่อระบบ
จากชื่อสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า
» เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
»

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (AutomaticVoltage Regulator)

» อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน
สูงชั่วขณะ (Surge Protector)
 
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน > เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic System) ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Array) หรือกังหันลม (Wind Turbine) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับต่อไป เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสามารถนำไปใช้งานต่างๆ ได้มากมาย สำหรับการใช้งานกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะเรียกว่า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Inverter) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าได้ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพพลังงานไฟฟ้าขาออกของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้ดีขึ้น เช่น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิด PWM (PWM Inverter) ที่ใช้เทคโนโลยี Pulse-width Modulation


Solar inverter - Off-grid inverter, Stand-alone inverter, Grid tie inverter, Hybrid inverter

ชนิดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Inverter หรือ Off-grid Inverter) ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระในพื้นที่ห่างไกล หรือระบบผลิตไฟฟ้าชนิดไม่เชื่อมต่อระบบสายส่งที่ใช้งานร่วมกับระบบแบตเตอรี่ โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งาน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระนี้มีให้เลือกใช้งานหลายขนาดและสัญญาณไฟฟ้าขาออกตามความเหมาะสม โดยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ Pure Sine Wave จะให้ไฟฟ้าขาออกได้ดีที่สุด เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดนี้เหมาะสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย (Solar Home System), การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท (Rural Electrification) หรือหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลที่ระบบสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

  » APOLLO S-120A » APOLLO S-120AM » APOLLO S-210
  » APOLLO SGP-210 » APOLLO SSD-220  

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่ง (Grid connected Inverter หรือ Grid Tie Inverter) ออกแบบเฉพาะสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่ง โดยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานและขายคืนไฟฟ้าที่เกินจากความต้องการกลับสู่การไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่งมีให้เลือกหลายขนาดตามการใช้งาน ตั้งแต่ระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็กจนถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจหรือสำนักงาน

  » APOLLO G-300 » APOLLO G-330 » APOLLO G-500 / APOLLO GTP-500
  » APOLLO G-530 / APOLLO
   GTP- 530
» FRONIUS IG 15-60 (HV) » FRONIUS IG Central Inverter (400/500)

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดผสมผสาน (Hybrid Inverter หรือ Hybrid Power Inverter) ใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบผสมผสาน (Hybrid Power System) ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นต้น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดผสมผสานนี้สามารถทำงานเป็นได้ทั้งแบบชนิดติดตั้งอิสระหรือชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่ง โดยจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบแบตเตอรี่, ระบบสายส่ง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เหมาะสาหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล (Remote Village Electrification) หรือการผลิตไฟฟ้าบนเกาะห่างไกล (Remote Island Electrification) เพื่อผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพสำหรับพื้นที่ห่างไกล

  » APOLLO M-410 » APOLLO MTP-410  
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่งสำหรับกังหันลม (Grid connected Inverter หรือ Grid Tie Inverter for Wind Turbine) ออกแบบเฉพาะสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่ง โดยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากกังหันลมเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานและขายคืนไฟฟ้าที่เกินจากความต้องการกลับสู่การไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่งมีให้เลือกหลายขนาดตามการใช้งาน ตั้งแต่ระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็กจนถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจหรือสำนักงาน

  » APOLLO GWT-300 (แนะนำให้ใช้ร่วมกับเครื่องควบคุมการทำงานของกังหันลม
  (Wind Turbine Controller) – APOLLO WTC-300)
 

» APOLLO WTC-300 (แนะนำให้ใช้ร่วมกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งสำหรับกังหันลม
   (Grid connected Inverter for Wind Turbine) – APOLLO GWT-300)


 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Solar charge controller

 »  Solar Charge Controller

PV module, Solar module

 »  PV Module

ความรู้
» การกำหนดขนาดระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
» ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
» ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ – เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า