ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานครั้งที่ 3
ประเภท Professional
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ชื่อผลงาน ระบบชักน้ำแปรผันกำลัง (Variable Power Water Lift)
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณพงศ์สุรฉัฐ อักษรศรี
คุณธนัตถ์ ศรีสุขสันต์
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ พนักงานบริษัท
 รางวัลชมเชย
  ชื่อผลงาน เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานไฟฟ้าและความร้อนเป็นแหล่งพลังงาน
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณอำนาจ ฉิมทวี
  อายุ 24 ปี
  การศึกษา/อาชีพ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รางวัลชมเชย
  ชื่อผลงาน ระบบจัดเก็บและเตือนภัยปริมาณน้ำฝน
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน คุณทินกร หมื่นคง
คุณสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ -
  ชื่อผลงาน ป้ายแสดงราคาสำหรับปั๊มน้ำมัน
  เจ้าของผลงาน คุณแสนเงิน วงศิริพานิช
  อายุ 25 ปี
  การศึกษา/อาชีพ -
  ชื่อผลงาน ระบบจับเวลาชาญฉลาด
  เจ้าของผลงาน คุณปวิตร หมื่นคง
คุณอำนาจ กาศสนุก
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ -
  ชื่อผลงาน ผู้ช่วยพิเศษผู้พิการทางสายตา
  เจ้าของผลงาน คุณบดินทร์ ฐานวิเศษ
คุณธนพร แซ่ถ่ำ
  อายุ 25 ปี
  การศึกษา/อาชีพ พนักงานบริษัท
  ชื่อผลงาน โทรศัพท์สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณเนาวรินทร์ จันทวงศ์
  อายุ 33 ปี
  การศึกษา/อาชีพ พนักงานบริษัท
  ชื่อผลงาน ระบบเฝ้าระวังภัยบนสะพานลอย
  เจ้าของผลงาน คุณชาติชาย ตั๊งสมบุญ
  อายุ 29 ปี
  การศึกษา/อาชีพ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
บนสุด 
ผลงานที่ได้รับรางวัล โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป