ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานครั้งที่ 3
ประเภททั่วไป - ระดับนักเรียน
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ชื่อผลงาน เครื่องกรอไหมพลังงานแสงอาทิตย์
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน น.ส. ธิดารัตน์ จันทรปรีดา
น.ส. ศริประภา สุรพิพิธ
น.ส. เพียงพิมพ์ สิงหเนตร
น.ส. เพ็ญพัชร สุนทรารักษ์
  อายุ -
  สถานศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
  ชื่อผลงาน เครื่องเขย่าแผ่นปริ้น High tech
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน นายมาโนช แซ่หว่อง
นายอภิชล สุวรรณบุญโณ
นายศักดิ์วรา วรานุศิษฎ์
  อายุ 18 ปี
  สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
  ชื่อผลงาน แสงอาทิตย์พิชิตความสกปรก
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน ด.ช. ชนะภัย ชวดชุม
  อายุ 11 ปี
  สถานศึกษา ร.ร สุเหร่าบางมะเขือ กทม.
 รางวัลชมเชย
  ชื่อผลงาน Solar Ventilator เครื่องระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน ด.ช. วรากร พานิชเจริญ
ด.ญ. ณัฐนรี สุขสอน
  อายุ 11 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนมัธโนทัย จ.ตาก
     
 รางวัลชมเชย
  ชื่อผลงาน เครื่องระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
อ่านใบนำเสนอโครงงาน
  เจ้าของผลงาน ด.ญ. กรกมล มีบุตรภักดี
  อายุ 9 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนวาสุเทวี กทม.
  ชื่อผลงาน เครื่องกำจัดแมลงวันพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน นายธงชัย ชามะลิ
  อายุ 17 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จ.ร้อยเอ็ด
  ชื่อผลงาน ปั๊มลมเพิ่มออกซิเจนให้น้ำประหยัดพลังงานจากแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน นายปัญญา เวินน้อย
นายทวีแก่นมา กินเสน
นายพีระเดช จารุณวัตร
  อายุ 16 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนหินโงมพิทยาคม จ.หนองคาย
  ชื่อผลงาน การพัฒนาไฟนำร่องในอาคารสูงและลานบินโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน นายภัทร รัตนวงศ์
  อายุ 17 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
  ชื่อผลงาน ป้ายจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน นายเทิดศักดิ์ กัญญาพงษ์
นายบุญฤทธิ์ สุดสงวน
นายธะนะสาร ดีรัมย์
  อายุ 17 ปี
  สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
  ชื่อผลงาน เครื่องรดน้ำผักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน นายวรชัย สุริเยนทรากร
นายฐิติพงษ์ กาญจนาภา
นายชัยนคร สุขสวัสดิ์
  อายุ -
  สถานศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
  ชื่อผลงาน เครื่องระบายอากาศภายในโรงเลี้ยงไก่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน นายอนพัช อุปสรรค์
นายดิสรณ์ ตันติศักดิ์
นายอังกูร ศักดิ์เรืองแมน
นายมงคล วิกรานตเสวี
นายปรเมษฐ์ ทาเขียว
น.ส. จิณนิภา ขันคำ
น.ส. อรจิรา วิทยานุกูล
  อายุ -
  สถานศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  ชื่อผลงาน เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากเซลล์แสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน นายวรวิทย์ โหนแหยม
นายอภิชัย ภู่ทอง
น.ส. ชลดา เอี่ยมสุวรรณ์
  อายุ 18 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม
  ชื่อผลงาน แบบจำลองเครื่องตีน้ำในนากุ้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน ด.ญ.ปานหทัย เสริมกล้า
  อายุ 14 ปี
  สถานศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  ชื่อผลงาน เครื่องดักจับยุงพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน นายไพรัชช์ ชยานุกุล
นายศุภฤกษ์ ฉัตรธนกุล
นายชาติชาย เจนเชี่ยวชาญ
นายธงชัย เทพสง่า
  อายุ -
  สถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา กทม.
บนสุด 
ผลงานที่ได้รับรางวัล โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป