วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาสนใจในการนำพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง
  2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวิจัย ค้นคว้า ในการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ต่อไปในอนาคต
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้จักการใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความคิดในทางที่ดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 
 
 
บนสุด 

 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการใช้พลังงานที่ไม่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากยิ่งขึ้น การนำพลังงานจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาวิกฤติการขาดแคลนพลังงาน รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาด บริสุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ
บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ทำการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์ด้านพลังงานทดแทน ได้ตระหนักถึงโอกาสในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กอปรกับลีโอนิคส์มีปณิธานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน หรือ Solar Innovative Contest ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

 รูปแบบโครงการ

โครงการ Solar Innovative Contest 3 เป็นโครงการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานได้จริง ภายใต้แนวความคิดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานในการทำงาน โดยมีแผงโซลาร์เซลล์เป็นวัตถุดิบหลักในการประดิษฐ์ ซึ่งทางโครงการฯ จะมอบให้กับผู้สมัครแข่งขันที่ผ่านรอบการคัดเลือก 40 โครงงาน จากการพิจารณาและคัดเลือกจากใบนำเสนอโครงงาน (Proposal)

 
 
 
บนสุด 

 ผู้ดำเนินงาน

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
119/50-51 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2746-9500, 0-2746-8708 ต่อ 171-175 โทรสาร 0-2746-8712
อีเมล์:   เว็บไซต์ www.leonics.co.th

 ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ก.พ. - 14 ก.ค. 2548 รับสมัคร
16 ก.ค. 2548 คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 ประเภทรวม 40 โครงงาน จากใบนำเสนอโครงงาน
19 ก.ค. 2548 ประชุมชี้แจงและแจกแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก
17 ส.ค. 2548 ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
19-20 ส.ค. 2548 ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประเภททั่วไป - นักเรียน นำเสนอผลงาน จำนวน 15 โครงงาน
ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประเภททั่วไป - นักศึกษา/บุคคลทั่วไป นำเสนอผลงาน จำนวน 15 โครงงาน
ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประเภท Professional นำเสนอผลงาน จำนวน 10 โครงงาน
24 ส.ค. 2548 ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
 
 
 
บนสุด 

 กฎกติกาสำหรับผู้ร่วมแข่งขัน

 • ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท
  1. ประเภททั่วไป แบ่งเป็น 2 ระดับ
            1.1 ระดับนักเรียน (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6)
            1.2 ระดับนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
  2. ประเภท Professional
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบลงทะเบียนพร้อมจัดทำใบนำเสนอโครงงานของชิ้นงานที่จะประดิษฐ์ขึ้น ภายใต้แนวความคิดการใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานหลักในการทำงานของชิ้นงาน
 • ใบนำเสนอโครงงานจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนตรงตามที่กำหนด ดังนี้
  1. ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ และอีเมล์ (ระบุประเภทที่สมัคร สำหรับประเภททั่วไปต้องระบุระดับการแข่งขันด้วย)
  2. ชื่อชิ้นงาน
  3. แนวความคิดในการประดิษฐ์
  4. หลักการทำงาน/วิธีการประดิษฐ์ (อธิบายโดยละเอียด)
   * สำหรับผู้ที่สมัครประเภท Professional จะต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังข้อ 4.1-4.3

            4.1 เขียนบล็อกไดอะแกรมการทำงานโดยละเอียด
            4.2 หลักการทำงาน
            4.3 วิธีการคำนวณการใช้พลังงานของระบบทั้งหมด
  5. ประโยชน์ในการใช้งาน
  6. อุปกรณ์ที่ใช้/ค่าใช้จ่าย
  7. ภาพสเกตซ์ของชิ้นงานที่จะประดิษฐ์

ส่งมาที่ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด 119/50-51 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2746-9500, 0-2746-8708 ต่อ 171-175 หรือโทรสาร 0-2746-8712
อีเมล์:  ภายในวันที่ 14 ก.ค. 48

 • บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครในรอบแรก 40 โครงงาน จากการพิจารณาใบนำเสนอโครงการ (ประกาศผลวันที่ 19 ก.ค. 48) โดยผู้ผ่านเข้ารอบ LEONICS จะให้การสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำไปใช้ในการประดิษฐ์ผลงานส่งเข้าประกวด ขนาด 5 W 12 V (nominal), Vpm = 17.64 V, Ipm = 0.29 A น้ำหนัก 0.8 kg. จำนวน 1 แผง/ 1 โครงงาน มูลค่า 2,500 บาท (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกว่าโครงงานใดจะได้รับการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์) ผู้ผ่านเข้ารอบที่ประสงค์จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่กว่าที่บริษัทฯ จัดหาให้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมแผงได้ที่ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
 • ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบ 40 โครงงาน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ แต่จะต้องจัดหาแผงโซลาร์เซลล์เอง
 • สนใจขอรับใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มใบนำเสนอโครงงาน ได้ที่ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด, IT CITY, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง), เซ็นทรัล เพาเวอร์เซ็นเตอร์ หัวหมาก (บิ๊กซี หัวหมาก), ร้านหนังสือ ซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ และร้าน TPA Book Center ทุกสาขา
 
 
 
บนสุด 

 เกณฑ์การให้คะแนน

 • ประเภททั่วไป แบ่งเป็น 2 รอบ
  • รอบที่ 1 (คัดเลือกจากใบนำเสนอโครงงาน): ความคิดสร้างสรรค์ 60% และความน่าจะเป็นในการพัฒนาโครงงาน 40%
  • รอบที่ 2 (การนำเสนอ): ความคิดสร้างสรรค์ 50%, การใช้ประโยชน์ได้จริง 40% และคะแนนโหวตจากประชาชน 10% [จัดแสดงผลงานผู้ผ่านเข้ารอบในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)]
 • ประเภท Professional แบ่งเป็น 2 รอบ
  • รอบที่ 1 (คัดเลือกจากใบนำเสนอโครงงาน): ความคิดสร้างสรรค์ 40% และความน่าจะเป็นในการพัฒนาโครงงาน 60%
  • รอบที่ 2 (การนำเสนอโครงงาน): ความคิดสร้างสรรค์ 40%, การใช้ประโยชน์ได้จริง 50% และคะแนนโหวตจากประชาชน 10% [จัดแสดงผลงานผู้ผ่านเข้ารอบในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)]

 รางวัล

 • รางวัลสำหรับประเภททั่วไป ทั้ง 2 ระดับการแข่งขัน
  • รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการฯ
  • รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการฯ
  • รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการฯ
 • รางวัลสำหรับประเภท Professional
  • รางวัลผู้ชนะเลิศสุดยอดนักประดิษฐ์ เงินสด 30,000 บาท, LEONICS Inverter พร้อมประกาศนียบัตรและรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการฯ

 กิจกรรมพิเศษ

28 พ.ค. 2548 9.00 - 12.00 สัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์"
โดย ดร. พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ โครงการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
13.00 - 16.00 สัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์"
โดย ศ.ดร. ดุสิต เครืองาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 มิ.ย. 2548 9.00 - 12.00
สัมมนาเรื่อง "พลังงานทดแทน ทางเลือกเพื่ออนาคตของคนไทย"
โดย รศ.ดร. วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.00 - 16.00 เยี่ยมชมโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์
11 มิ.ย. 2548 9.00 - 12.00
สัมมนาเรื่อง "การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานของระบบโซลาร์เซลล์"
โดย อาจารย์ธวัชชัย สุวรรณคำ นักวิจัยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13.00 - 16.00 Work shop

สถานที่         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
สำรองที่นั่ง    โทร. 0-2746-9500, 0-2746-8708 ต่อ 171-175

หากไม่อยากพลาดโอกาสพิเศษ... สมัครก่อนวันที่ 20 พ.ค. 48 รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ที่นั่ง/ การสัมมนา
* บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายหลังได้รับการแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาจากท่าน
* สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อเพื่อขอรับสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษ

ท่านที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.leonics.co.th

 
 
 
บนสุด 
ผลงานที่ได้รับรางวัล โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักเรียน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 โครงการ Solar Innovative Contest ครั้งที่ 2 ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป