โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 1
 
 
 
 
บนสุด

 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการใช้พลังงานที่ไม่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น การนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤติการขาดแคลนพลังงานรวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาด บริสุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ในฐานะที่บริษัททำการวิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์ รวมถึงอุปกรณ์พลังงานทดแทนได้ตระหนักถึงโอกาสในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กอปรกับลีโอนิคส์มีปณิธานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ "Solar Innovative Contest 1" ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้มาศึกษาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต


บนสุด

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาสนใจการนำพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง
 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและค้นคว้า ในการนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ต่อไปในอนาคต
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้จักการใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความคิดในทางที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง, สังคม และประเทศชาติต่อไป

 กฎและกติกา

 • ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท
  1. นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
  2. บุคคลทั่วไป
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องส่งใบลงทะเบียน พร้อมจัดทำใบนำเสนอโครงการเกี่ยวกับชิ้นงานที่จะประดิษฐ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักในการทำงานของชิ้นงาน โดยใบนำเสนอโครงการจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนตรงตามที่กำหนด ดังนี้
  1. ชื่อ-สกุล, ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และ E-Mail (ระบุประเภทที่สมัคร)
  2. ชื่อชิ้นงาน
  3. หลักการทำงาน/ วิธีการประดิษฐ์ (อธิบายอย่างละเอียด)
  4. ประโยชน์ในการใช้งาน
  5. อุปกรณ์ที่ใช้/ ค่าใช้จ่าย
  6. ภาพสเกตซ์ของชิ้นงานที่จะประดิษฐ์
  * บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครในรอบแรก 50 รายจากการพิจารณาใบนำเสนอโครงการ โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำไปใช้ในการประดิษฐ์ผลงานส่งเข้าประกวด ขนาด 0.5 Volt Isc (Max) 380 mA จำนวน 6 ชิ้น/โครงงาน (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกว่าผู้ใดจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์)
  * ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบ 50 ราย ยังคงส่งผลงานเข้าประกวดได้ แต่ต้องจัดหาแผงโซลาร์เซลล์มาเอง
  * สนใจขอรับใบลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด, ร้าน AR 4U, IT CITY, ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ (BCC) และร้านหนังสือซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
บนสุด