ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 1
ประเภทบุคคลทั่วไป
 
 
 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
  ชื่อผลงาน หมุดไฟไม่ต้องดูแล
  เจ้าของผลงาน คุณกฤษฏา อาจิณภัทรา
  อายุ 25 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 
  ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเตือนรถไฟผ่านทางแยก
  เจ้าของผลงาน คุณพรเทพ เลิศบัวรักษ์
  อายุ 38 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชีย

 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 
  ชื่อผลงาน รถกวาดขยะพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณจตุรงค์ ภู่โต
  อายุ 24 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อผลงาน เครื่องมือรายงานผลการวัด
  เจ้าของผลงาน คุณนาคิน วังทองสุข
  อายุ 23 ปี
  สถานศึกษา สถาบันราชภัฏเลย

ชื่อผลงาน ไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณไกรลาศ จันทร์คง
  อายุ 33 ปี
  สถานศึกษา -

ชื่อผลงาน ม่านบังแดดพลังแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล
  อายุ 26 ปี
  สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อผลงาน เครื่องบินจิ๋ว
  เจ้าของผลงาน คุณอนุสรณ์ เสรีสุชาติ
  อายุ 42 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อผลงาน น้ำพุพลังแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณสุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม
  อายุ 42 ปี
  สถานศึกษา -

ชื่อผลงาน QSO
  เจ้าของผลงาน คุณเปมิศ บุญยะเวศ
  อายุ -
  สถานศึกษา -

ชื่อผลงาน เครื่องกลเติมอากาศ
  เจ้าของผลงาน คุณกฤต ศรีธานิตย์
  อายุ -
  สถานศึกษา -

ชื่อผลงาน เครื่องปั๊มอากาศ
  เจ้าของผลงาน คุณสุทธิพันธ์ รุจิวิพัฒน์
  อายุ 27 ปี
  สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อผลงาน วิทยุพลังแดด
  เจ้าของผลงาน คุณชัชวาล ตันตระการวุฒิ
  อายุ 54 ปี
  สถานศึกษา -

ชื่อผลงาน Solar Control Direction
  เจ้าของผลงาน คุณสุพัฒน์ ทัพเพ็ชร
  อายุ 22 ปี
  สถานศึกษา -