ผลงานโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานครั้งที่ 2
ประเภทนักศึกษา/บุคคลทั่วไป
 
หน้า      
 
  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  
  ชื่อผลงาน Solar Automatic Clothes-Pole
  เจ้าของผลงาน คุณธเนศ อานนท์ (ทีม 2 คน)
  อายุ 20 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2  
  ชื่อผลงาน เครื่องวัดระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยพลังแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณไพรัช มีบุตรภักดี
  อายุ 39 ปี
  การศึกษา/อาชีพ -

  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3  
  ชื่อผลงาน ตู้อบลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร
  เจ้าของผลงาน คุณอำนาจ ฉิมทวี
  อายุ 22 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  รางวัลชมเชย  
  ชื่อผลงาน อุปกรณ์เตือนพื้นที่อันตรายด้วยพลังแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณมนัสชัย ไชยนอก
  อายุ 24 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  รางวัลชมเชย  
  ชื่อผลงาน เครื่องคัดมะนาว
  เจ้าของผลงาน คุณสลยุทธ เพ็งสุวรรณ
  อายุ 20 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน สัญญาณไฟจราจรไร้สาย การจ่ายไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณกฤช ศรีพานิช
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ -

ชื่อผลงาน เครื่องกำเนิดกลิ่นหอม
  เจ้าของผลงาน คุณคมสันต์ เข็มกลัด
  อายุ -
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา

ชื่อผลงาน เครื่องแยกเชื้อเพลิงจากน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณจักรพงศ์ ศุภเดช
  อายุ 21 ปี
  การศึกษา/อาชีพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อผลงาน ระบบลดอุณหภูมิภายในบ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  เจ้าของผลงาน คุณชาติชาย ตั้งสมบุญ
  อายุ 27ปี
  การศึกษา/อาชีพ กิจการส่วนตัว

ชื่อผลงาน เครื่องรดน้ำสนามหญ้าอัตโนมัติ
  เจ้าของผลงาน คุณโชติระพี อานุนัง
  อายุ 29 ปี
  การศึกษา/อาชีพ -

 
หน้า